Islanders Dancesport Challenge 2015
Mixed Ladies Teddy Bear * Newcomer* Intl. Samba*  Final
Intl. Samba*
 10111317192021 11-21-31-4P
1283312311 34(5)1 
1384131224 24(6)2 
1742223442 4(8)3 
1861444133 2244 

 Couples
128Elliot Radov, Rachel Radov - New York
138Andrey Kirilyuk, Sophie Zeygeri - NY
174Yevgeniy Lerner, Mia Sauchik - NY
186Louis Pilaroscia, Michelle Shamis - New York
  
 Judges
10Inna Brayer, NY
11Ruta Ioukhnikov, Sharon, MA
13Slavik Legkovenko, Ukraine
17Sasha Nissengolts, New York
19Jaroslaw Radzimierski, Lawrenceville, New Jersey
20Katrina Volgina, Georgia
21Yelena Vesnovskaya, Brooklyn