Islanders Dancesport Challenge 2016
Amateur* Pre-Teen Ib* Pre-Bronze* Intl. Samba* 
Intl. Samba*
 10121416182122 11-21-31-41-51-61-7P
2281111111 71 
1722232222 62 
1263463734 35(17)3 
1064345445 15(19)4 
1357524353 1345 
1335656666 276 
1216777577 1277 

 Couples
106Benjamin Yaroslavskiy, Rachel Rudshteyn - NY
121Samuel Anson Shapiro, Maria Chernobrivets - NY
126Ryan Tsimerman, Jackie Skylar - NY
133Daniel Kogan, Emmanuela Krugolets - NY
135Denys Kudrynskyy, Liza Trush - PA
172Jacob Berger, Rachel Sapozhnina - NY
228Jeremy Wu, Annie Zhao - Ny
  
 Judges
10Inna Brayer, NY
12Nina Estrina,
14Vladimir Karpov, Brooklyn NY
16Slavik Legkovenko, Ukraine
18Sasha Nissengolts, New York
21 Yulia Sorokina ,
22Lev Vesnovskiy ,