Islanders Dancesport Challenge 2016
Amateur* Junior II* Gold* Intl. Rumba* 
Intl. Rumba*
 11151618202122 11-21-31-41-51-61-71-8P
1441111111 71 
1494432252 34(9)62 
1743225524 34(9)53 
1852644343 1364 
1455373436 345 
1677566687 146 
1286857775 2367 
2308788868 1278 

 Couples
128Yurii Iaroshovych, Diana Vinokurov - PA
144Daniel Tikhomirov, Elizabeth Pozniakova - NY
145Michael Natenzon, Monica Czajkowski - NJ
149Allen Glaizer, Ariella Yavno - NY
167Allen Baranov, Isabelle Sverdlov - NY
174Lawrence Gleyzer, Melanie Khalfin - NY
185Stamatios Mallas, Jullianne Shternfeld - NY
230Benjamin Evelson, Ashley Hubsher - NY
  
 Judges
11Viktoriya Drubetskaya, Brooklyn, NY
15Genadi Kijnyer,
16Slavik Legkovenko, Ukraine
18Sasha Nissengolts, New York
20Nikolay Smodlev,
21 Yulia Sorokina ,
22Lev Vesnovskiy ,