Islanders Dancesport Challenge 2016
Amateur* Junior II* Gold* Intl. Jive* 
Intl. Jive*
 11151618202122 11-21-31-41-51-6P
1441122211 41 
1494411123 342 
1742235342 353 
1853544434 264 
1455363556 2255 
1286656665 276 

 Couples
128Yurii Iaroshovych, Diana Vinokurov - PA
144Daniel Tikhomirov, Elizabeth Pozniakova - NY
145Michael Natenzon, Monica Czajkowski - NJ
149Allen Glaizer, Ariella Yavno - NY
174Lawrence Gleyzer, Melanie Khalfin - NY
185Stamatios Mallas, Jullianne Shternfeld - NY
  
 Judges
11Viktoriya Drubetskaya, Brooklyn, NY
15Genadi Kijnyer,
16Slavik Legkovenko, Ukraine
18Sasha Nissengolts, New York
20Nikolay Smodlev,
21 Yulia Sorokina ,
22Lev Vesnovskiy ,