Islanders Dancesport Challenge 2016
Teach/Student Ladies* Junior I* Gold* Intl. Samba*  Final
Intl. Samba*
 11151618202122 11-21-31-4P
1151112112 51 
1342431321 242 
2133323233 273 
1774244444 1174 

 Couples
115Joshua Lishnevetsky, Elissa Lipovetskiy - NY
134Louis Pilaroscia, Gabriella Garber - NY
177Andrey Kirilyuk, Daniella Sadovnikov - NY
213Ilya Barmotin, Maggie Reznik - NY
  
 Judges
11Viktoriya Drubetskaya, Brooklyn, NY
15Genadi Kijnyer,
16Slavik Legkovenko, Ukraine
18Sasha Nissengolts, New York
20Nikolay Smodlev,
21 Yulia Sorokina ,
22Lev Vesnovskiy ,