Islanders Dancesport Challenge 2019
T/S Ladies* Junior I* Silver* Standard*  Final
Waltz
 1219202627 11-21-31-41-5P
26011132 31 
11732241 132 
20144513 11243 
24553425 123(9)5(19)4.5 
19925354 123(9)5(19)4.5 

Foxtrot
 1219202627 11-21-31-41-5P
26011132 31 
11732241 132 
20144513 11243 
24553425 123(9)5(19)4.5 
19925354 123(9)5(19)4.5 

Quickstep
 1219202627 11-21-31-41-5P
26011132 31 
11742241 132 
20134513 113(7)3 
24553324 13(8)4 
19925455 11255 

Summary
 WFQ Tot.Res
260111 31
117222 62
201333 93
2454.54.54 134
1994.54.55 145

 Couples
117Anastasia Kim, Nicolett Galperin - NY
199Yanni Glukhovskiy, Elana Glukhovskiy - NY
201Yuriy Markovetskiy, Milana Fridman - NY
245Jason Lehman, Rachelle Zaltsman - N Y
260Yuriy Nagay, Abigail Aranovich - NY
  
 Judges
12Elena Belousov
19Steven Mesh
20Igor Nikon
26Alex Spencer
27Lev Vesnovskiy