Islanders Dancesport Challenge 2019
T/S Ladies* Junior I* Silver* Intl. Tango*  Final
Intl. Tango*
 1219202627 11-21-31-41-5P
26011152 31 
11732231 132 
24553323 143 
20144514 11144 
19925445 1135 

 Couples
117Anastasia Kim, Nicolett Galperin - NY
199Yanni Glukhovskiy, Elana Glukhovskiy - NY
201Yuriy Markovetskiy, Milana Fridman - NY
245Jason Lehman, Rachelle Zaltsman - N Y
260Yuriy Nagay, Abigail Aranovich - NY
  
 Judges
12Elena Belousov
19Steven Mesh
20Igor Nikon
26Alex Spencer
27Lev Vesnovskiy