Liberty Ball DanceSport Challenge 2015
Amateur Junior I Gold Intl. V. Waltz  Final
Intl. V. Waltz
 1317182021 11-2P
15721111 41 
10512222 152 

 Couples
105Daniel Tikhomirov, Elizabeth Pozniakova - New York
157Mitchell Hayutt, Sophia Levit - New York
  
 Judges
13 Aldona Frydrych,
17Mila Legkovenko,
18Sasha Nissengolts, New York
20Nikolay Smodlev,
21Yelena Vesnovskaya, Brooklyn