Liberty Ball DanceSport Challenge 2019
Mixed Ladies Junior I Gold Standard  Final
Waltz
 1013141921 11-21-31-4P
14423133 1253 
17432221 142 
15411412 31 
17144344 154 

Tango
 1013141921 11-21-31-4P
14423112 241 
17431231 232 
15414323 1243 
17142444 1154 

Foxtrot
 1013141921 11-21-31-4P
14421111 41 
17442322 32 
15414243 123(6)3 
17133434 3(9)4 

Quickstep
 1013141921 11-21-31-4P
14421111 41 
17442242 32 
15414333 1143 
17133424 134 

Summary
 WTFQ Tot.Res
1443111 61
1742222 82
1541333 103
1714444 164

 Couples
144Yuriy Markovetskiy, Eva Blyakherova - NY
154Yuriy Nagay, Briana Bobrov - NY
171Aleksey Goncharov, Sophia Guzman - PA
174Yanni Glukhovskiy, Elana Glukhovskiy - NY
  
 Judges
10Ilya Barmotin
13Genadi Kijnyer
14Slavik Legkovenko
19Ruslan Wilder
21Aya Du