Summer Sizzler - NJ DanceSport Classic NQE 2015
Amateur Junior I Gold Standard 
Waltz
 1011141519 11-21-31-41-51-6P
10744211 231 
10652665 1113(12)6 
13515153 223(5)3 
16463432 13(8)4 
23931324 1242 
20326546 1123(11)5 

Tango
 1011141519 11-21-31-41-51-6P
10744211 23(4)3(4)51 
10621154 23(4)3(4)42 
13516362 1233 
16465533 2246 
23953425 123(9)54 
20332646 123(9)35 

Foxtrot
 1011141519 11-21-31-41-51-6P
10735111 31 
10611234 232 
13526362 233 
16464423 1244 
23952655 11146 
20343546 135 

Quickstep
 1011141519 11-21-31-41-51-6P
10742111 31 
10611244 232 
13526363 13(8)4 
16463422 23(7)3 
23954636 1236 
20335555 1155 

Summary
 WTFQ Tot.Res
1071111 41
1066222 122
1353334 133
1644643 174
2392466 185
2035555 206

 Couples
106Kirill Budagovskiy, Victoria Shatkovskaya - New York
107Eric Shprints, Anna Kotelnikov - New Jersey
135Freddie Kleynburg, Elizabeth Shapshal - New York
164Mitchell Hayutt, Sophia Levit - New York
203Daniel Tikhomirov, Elizabeth Pozniakova - New York
239Peter Kaczmarski, Emily Chervinsky - New York
  
 Judges
10Inna Brayer, NY
11Bill Davies, New York, NY
14Mariam Izmaylova, Brooklyn, NY
15Genadi Kijnyer,
19Ronen Zinshtein, Dedham, MA