Teacher/Student Junior I Open Latin (SCRJ)
1) 391 Lev Libkind & Michelle Shvartsman - PA
2) 404 Roman Lerner & Jackie Wu - NY
Teacher/Student Pre-Teen II Open Latin (SCRJ)
1) 404 Roman Lerner & Ulyana Siamashka - NY
Teacher/Student(1) Youth Open Latin (SCRJ)
1) 391 Lev Libkind & Micaela Soyfer - PA
Teacher/Student Junior II Open Latin (SCRJ)
1) 350 Sasha Zhukov & Anna Vakhnovetsky - PA
2) 391 Lev Libkind & Michelle Shvartsman - PA
3) 404 Roman Lerner & Vickie Wu - NY
4) 432 Yuriy Markovetskiy & Valerie Chervinskaya - NY
Teacher/Student(1) Junior I Open Latin (SCR)
1) 386 Andrey Kirilyuk & Ekaterina Kazak - NY
Teacher/Student(1) Junior II Open Latin (SCR)
1) 391 Lev Libkind & Micaela Soyfer - PA
2) 432 Yuriy Markovetskiy & Valerie Chervinskaya - NY
Teacher/Student Youth Open Latin (SCR)
1) 350 Sasha Zhukov & Anna Vakhnovetsky - PA
2) 404 Roman Lerner & Melissa Wong - NY
Teacher/Student Youth Open Intl. Paso Doble (P)
1) 350 Sasha Zhukov & Anna Vakhnovetsky - PA
Teacher/Student(1) Junior II Open Intl. Jive (J)
1) 391 Lev Libkind & Micaela Soyfer - PA
2) 432 Yuriy Markovetskiy & Valerie Chervinskaya - NY
Teacher/Student Youth Open Intl. Jive (J)
1) 350 Sasha Zhukov & Anna Vakhnovetsky - PA
2) 404 Roman Lerner & Melissa Wong - NY
Amateur Junior I Championship Standard (WTVFQ)
1) 403 Daniel Evstigneev & Narine Gazarova - NY
Amateur Senior I Championship Standard (WTVFQ)
1) 405 Matthew Sorrentino & Theresa Vallese - RI
Amateur Senior III Championship Standard (WTVFQ)
1) 402 William Pedrick & Carolyn Pedrick - VT
Amateur Youth Championship Standard (WTVFQ)
1) 345 Daniel Tikhomirov & Elizabeth Pozniakova - NY
2) 371 Yanni Glukhovskiy & Julia Seleznyova - NY
3) 373 Bryan Rudshteyn & Elaine Kuznetsov - NY
4) 332 Daniel Kryzhanovski & Catherine Shevelevich - ON
Amateur Senior II Championship Standard (WTVFQ)
1) 402 William Pedrick & Carolyn Pedrick - VT
Amateur Adult Championship Standard (WTVFQ)
1) 395 Mathew Kheyfets & Sima Sadykhov - NY
2) 345 Daniel Tikhomirov & Elizabeth Pozniakova - NY
3) 364 Phil Beylison & Jenna Rubenchik - NY
4) 352 Julian Sklyut & Nikki Shtern - NY
Amateur Youth Championship Latin (SCRPJ)
1) 345 Daniel Tikhomirov & Elizabeth Pozniakova - NY
2) 371 Yanni Glukhovskiy & Julia Seleznyova - NY
3) 336 Tamir Azbel & Anna Kozyar - ON
Amateur Junior I Championship Latin (SCRPJ)
1) 340 Ethan Hayutt & Anastasia Lepin - NY
2) 403 Daniel Evstigneev & Narine Gazarova - NY
3) 368 Dylan Chen & Rachel Chen - NY
Amateur Junior II Championship Latin (SCRPJ)
1) 336 Tamir Azbel & Anna Kozyar - ON
2) 340 Ethan Hayutt & Anastasia Lepin - NY
3) 350 Sasha Zhukov & Anna Vakhnovetsky - PA
4) 367 Dima Romanenko & Abigail Pukin - NJ
5) 366 Kelvin Yu & Angelina Yu - NY
Amateur Adult Championship Latin (SCRPJ)
1) 395 Mathew Kheyfets & Sima Sadykhov - NY
2) 345 Daniel Tikhomirov & Elizabeth Pozniakova - NY