Amateur Senior I Championship Standard (WTVFQ)
1) 124 Dmitry Ischenko & Aleksandra Grocott - WA
2) 138 Lars Linder & Holly Linder - WA
3) 152 George Pytlik & Tatiana Spesivtseva - BC
Amateur Adult Championship Standard (WTVFQ)
1) 127 Ruslan Kalyuzhnyy & Kseniya Sovenko - WA
2) 161 Mikhail Vorobiev & Sonya Tsekanovsky - WA
3) 124 Dmitry Ischenko & Aleksandra Grocott - WA
4) 152 George Pytlik & Tatiana Spesivtseva - BC
Amateur Adult Championship Latin (SCRPJ)
1) 161 Mikhail Vorobiev & Sonya Tsekanovsky - WA
Amateur Youth Championship Standard (WTVFQ)
1) 156 Ivan Shneerson & Anastasia Smirnova - WA
Amateur Junior Championship Standard (WTVFQ)
1) 137 Erik Linder & Rickie Taylor - WA
2) 156 Ivan Shneerson & Anastasia Smirnova - WA
Amateur Youth Championship Latin (SCRPJ)
1) 156 Ivan Shneerson & Anastasia Smirnova - WA
Amateur Junior Championship Latin (SCRPJ)
1) 137 Erik Linder & Rickie Taylor - WA
2) 156 Ivan Shneerson & Anastasia Smirnova - WA