David Arnold

07-25-08 - International Grand Ball
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Tango
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Newcomer Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Newcomer Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B2 Newcomer Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Clsd Schol Open Int. Bronze Smooth

01-31-09 - City Lights Ball
   4) Pro/Am Multi-Dance B Closed Bronze Smooth
   1) Pro/Am Ladies Adult B1 Newcomer Am. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult B1 Newcomer Am. Tango
   1) Pro/Am Ladies Adult B1 Newcomer Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult B1 Newcomer Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Ladies Adult B1 Pre-Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Ladies Adult B1 Pre-Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Ladies Adult B1 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult B1 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Ladies Adult B1 Int. Bronze Am. Waltz
   3) Pro/Am Ladies Adult B1 Int. Bronze Am. Tango
   3) Pro/Am Ladies Adult B1 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult B1 Int. Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Ladies Adult B1 Full Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Ladies Adult B1 Full Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Ladies Adult B1 Full Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Ladies Adult B1 Full Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult B2 Newcomer Am. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult B2 Newcomer Am. Tango
   1) Pro/Am Ladies Adult B2 Newcomer Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult B2 Newcomer Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult B2 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult B2 Pre-Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Ladies Adult B2 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult B2 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Ladies Adult B2 Int. Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Ladies Adult B2 Int. Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Ladies Adult B2 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult B2 Int. Bronze Am. V. Waltz

03-26-09 - San Francisco Open
   5) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Silver Nightclub Smooth
   1) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Tango
   4) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. V. Waltz
   5) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Tango
   4) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. V. Waltz
   11) Pro/Am Clsd Schol Bronze Scholarship Smooth

07-31-09 - International Grand Ball
   5) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Tango
   5) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Foxtrot
   6) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   5) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   6) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Open Open Int. Bronze Smooth
   5) Pro/Am Open Open Int. Silver Smooth
   3) Pro/Am Clsd Schol Open Int. Bronze Smooth
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. V. Waltz
   6) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   5) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   9) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   8) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   8) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   7) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   6) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   6) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Tango
   6) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   6) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Foxtrot
   6) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   8) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   7) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   7) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   7) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   7) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult C2 Newcomer Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult C2 Newcomer Am. Tango
   2) Pro/Am Adult C2 Newcomer Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult C2 Pre-Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult C2 Pre-Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Adult C2 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult C2 Int. Bronze Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult C2 Int. Bronze Am. Tango
   3) Pro/Am Adult C2 Int. Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult C2 Full Bronze Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult C2 Full Bronze Am. Tango
   3) Pro/Am Adult C2 Full Bronze Am. Foxtrot
   8) Pro/Am Clsd Schol Open Int. Silver Smooth

01-29-10 - City Lights Ball
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Multi-Dance Scholarship B Closed Bronze Smooth
   4) Pro/Am Multi-Dance Scholarship B Closed Silver Smooth
   1) Pro/Am Multi-Dance B Closed Bronze Smooth
   2) Pro/Am Multi-Dance B Closed Silver Smooth
   1) Pro/Am Multi-Dance C Closed Bronze Smooth

03-25-10 - 2010 San Francisco Open DanceSport Championships
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Bronze Scholarship Smooth
   1) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Bronze Smooth
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Tango
   3) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   5) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   5) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   6) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Clsd Schol Adult A3 Bronze Scholarship Smooth
   6) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Silver Scholarship Smooth
   5) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Silver Smooth

07-30-10 - International Grand Ball
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Full Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   5) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Tango
   5) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Foxtrot
   5) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Tango
   4) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult C2 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult C2 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult C2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult C2 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult C2 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult C2 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Clsd Schol B Bronze Scholarship Smooth
   6) Pro/Am Clsd Schol B Silver Scholarship Smooth
   1) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Open Int. Bronze Smooth
   4) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Open Int. Silver Smooth

09-25-10 - Pacific Grand Ball
   1) Pro/Am Adult Silver Scholarship Smooth
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Open Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Open Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Open Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Full Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult B Open Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult B Open Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Ladies Adult B Open Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult B Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult B Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Ladies Adult B Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult B Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult B Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Ladies Adult B Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Ladies Adult B Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Ladies Adult B Full Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Ladies Adult B Full Silver Am. Foxtrot

01-28-11 - City Lights Ball
   6) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Cha Cha
   6) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Rumba
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Swing
   6) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Cha Cha
   6) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Rumba
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Cha Cha
   4) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   5) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   5) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Cha Cha
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Cha Cha
   1) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Mambo
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Bolero
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Mambo
   5) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Mambo
   5) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Swing
   5) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Bolero
   6) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. V. Waltz
   5) Pro/Am Multi-Dance Scholarship A Closed Bronze Smooth
   2) Pro/Am Multi-Dance Scholarship B Closed Bronze Smooth
   5) Pro/Am Multi-Dance Scholarship B Closed Bronze Rhythm
   3) Pro/Am Multi-Dance Scholarship B Closed Silver Smooth
   1) Pro/Am Multi-Dance A Closed Bronze Rhythm
   2) Pro/Am Multi-Dance B Closed Bronze Smooth
   3) Pro/Am Multi-Dance B Closed Bronze Rhythm
   1) Pro/Am Multi-Dance B Closed Bronze Am. Multi-Dance
   3) Pro/Am Multi-Dance C Closed Bronze Am. Multi-Dance
   3) Pro/Am Multi-Dance C Closed Silver Smooth

03-31-11 - San Francisco Open DanceSport Championships
   6) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Cha Cha
   5) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Rumba
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Swing
   6) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Bolero
   6) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Mambo
   5) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Rumba
   6) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Swing
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Bolero
   5) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Cha Cha
   7) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Rumba
   6) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Swing
   6) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult A2 Newcomer Am. Mambo
   5) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Tango
   5) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Swing
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Bolero
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Mambo
   3) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Tango
   5) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. V. Waltz
   6) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Mambo
   5) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Waltz
   5) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Tango
   5) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. V. Waltz
   7) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Cha Cha
   6) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Rumba
   6) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Swing
   6) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Bolero
   5) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Mambo
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   5) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   5) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   5) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   5) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Swing
   3) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Bolero
   5) Pro/Am Adult B1 Newcomer Am. Mambo
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Swing
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Mambo
   7) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Mambo
   4) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Tango
   4) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B1 Open Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Clsd Schol Adult A3 Bronze Scholarship Smooth
   3) Pro/Am Clsd Schol Adult A3 Silver Scholarship Smooth
   6) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Bronze Scholarship Rhythm
   6) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Silver Scholarship Smooth
   1) Pro/Am Multi-Dance Adult A3 Bronze Smooth
   4) Pro/Am Multi-Dance Adult A3 Silver Smooth
   9) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Bronze Rhythm
   1) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Silver Smooth

07-29-11 - International Grand Ball
   4) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Open Int. Bronze Smooth
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Open Int. Bronze Rhythm
   2) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Cha Cha
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Rumba
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Swing
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Bolero
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Cha Cha
   4) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Rumba
   4) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Swing
   3) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Bolero
   3) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   5) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   5) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   5) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Mambo
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Swing
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Bolero
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Mambo
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. V. Waltz
   6) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   5) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   5) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   5) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Clsd Schol Adult A3 Open Int. Bronze Smooth
   3) Pro/Am Clsd Schol Adult A3 Open Int. Silver Smooth
   7) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Open Int. Silver Smooth
   2) Pro/Am Multi-Dance Adult A3 Open Int. Bronze Smooth
   2) Pro/Am Multi-Dance Adult A3 Open Int. Silver Smooth
   7) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Open Int. Silver Smooth

01-28-12 - City Lights Ball
   5) Pro/Am Multi-Dance Scholarship B Closed Silver Scholarship Smooth
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Multi-Dance C Bronze Rhythm
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Swing
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Swing
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Bolero
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   4) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Mambo
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Salsa
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Merengue
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Mambo
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Night Club 2-Step
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Salsa
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Merengue
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Hustle
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Salsa
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Merengue
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Salsa
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Merengue
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Hustle
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Mambo
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Night Club 2-Step
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Salsa
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Merengue
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Hustle
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Mambo
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Night Club 2-Step
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Salsa
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Merengue
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Open Bronze Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Open Bronze Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B2 Open Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Multi-Dance Scholarship A Closed Bronze Scholarship Rhythm
   2) Pro/Am Multi-Dance Scholarship A Closed Silver Scholarship Smooth
   3) Pro/Am Multi-Dance Scholarship B Closed Bronze Scholarship Rhythm
   1) Pro/Am Multi-Dance A Silver Smooth
   1) Pro/Am Multi-Dance B Bronze Rhythm
   2) Pro/Am Multi-Dance B Silver Smooth
   3) Pro/Am Multi-Dance C Silver Smooth

03-23-12 - San Francisco Open DanceSport Championships
   4) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Silver Smooth.
   1) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Open Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Open Bronze Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult B2 Open Bronze Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult B2 Open Bronze Am. Tango
   4) Pro/Am Adult B2 Open Bronze Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Clsd Schol Adult A3 Silver Smooth.
   2) Pro/Am Multi-Dance Adult A3 Silver Smooth.
   6) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Silver Smooth.

07-27-12 - International Grand Ball
   6) Pro/Am Clsd Schol Adult A3 Open Int. Bronze Rhythm.
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Swing
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Tango
   6) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   5) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult A1 Int. Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult A1 Full Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze West Coast Swing
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Night Club 2-Step
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   5) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze West Coast Swing
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze West Coast Swing
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Bolero
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Night Club 2-Step
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Clsd Schol Adult A3 Open Int. Silver Smooth
   3) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Open Int. Bronze Rhythm.
   7) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Open Int. Silver Smooth
   2) Pro/Am Multi-Dance Adult A3 Open Int. Bronze Rhythm
   2) Pro/Am Multi-Dance Adult A3 Open Int. Silver Smooth
   3) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Open Int. Bronze Rhythm
   3) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Open Int. Silver Smooth

01-25-13 - City Lights Ball
   4) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Bronze Hustle
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Cha Cha
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Cha Cha
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Am. Mambo
   2) Pro/Am Adult A2 Full Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult A2 Full Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult A2 Int. Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult A2 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Hustle
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Hustle
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Hustle
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Multi-Dance B Closed Bronze Rhythm
   3) Pro/Am Multi-Dance B Closed Silver Smooth
   2) Pro/Am Multi-Dance B Closed Bronze Scholarship Rhythm
   3) Pro/Am Multi-Dance B Closed Silver Scholarship Smooth
   3) Pro/Am Multi-Dance C Closed Silver Smooth
   2) Pro/Am Multi-Dance C Closed Bronze Scholarship Rhythm
   3) Pro/Am Multi-Dance C Closed Silver Scholarship Smooth

04-05-13 - San Francisco Open DanceSport Championships
   4) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   5) Pro/Am Clsd Schol Adult A Silver Scholarship Smooth
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   5) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Silver Scholarship Smooth
   4) Pro/Am Multi-Dance Adult C1 Silver Smooth.
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   5) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Open Silver Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Open Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult B1 Open Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Waltz
   5) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Tango
   5) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Open Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Open Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B2 Open Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Multi-Dance Adult A Silver Smooth.

07-25-13 - International Grand Ball
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Multi-Dance SOME ADULT AGE NOW Open Int. Silver Smooth
   7) Pro/Am Clsd Schol Adult C1 Open Int. Silver Smooth
   5) Pro/Am Multi-Dance Open Open Int. Silver Smooth
   2) Pro/Am Clsd Schol Adult A3 Open Int. Silver Smooth
   3) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am (1) Adult B Championship Smooth
   2) DanceSport Series C Championship Smooth
   3) Pro/Am Adult B2 Open Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Open Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B2 Open Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult B2 Open Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Open Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Open Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Open Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Open Silver Am. Waltz

09-28-13 - New England DanceSport Championship (NQE)
   5) Amateur (NQE)* Senior II* Pre-Champ* Standard*

04-11-14 - San Francisco Open DanceSport Championships
   3) Pro/Am Multi-Dance Adult B Bronze Nightclub
   2) Pro/Am Multi-Dance Adult A Bronze Nightclub
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Am. Mambo
   3) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze West Coast Swing
   2) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Hustle
   3) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Am. Swing
   3) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Am. Bolero
   3) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Night Club 2-Step
   2) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Hustle
   4) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Am. Cha Cha
   4) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Am. Bolero
   4) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Am. Mambo
   2) Pro/Am Adult A3 Full Bronze West Coast Swing
   2) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Night Club 2-Step
   3) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Mambo
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Hustle
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Night Club 2-Step
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Hustle
   4) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze West Coast Swing
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Night Club 2-Step
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Hustle
   2) Pro/Am Multi-Dance Adult A Bronze Rhythm
   3) Pro/Am Clsd Schol Adult A Bronze Scholarship Rhythm
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Multi-Dance Adult B Silver Smooth
   3) Pro/Am Clsd Schol Adult B Silver Scholarship Smooth
   3) DanceSport Series C Championship Smooth
   2) Pro/Am Multi-Dance Adult B Open Silver Smooth
   3) Pro/Am Adult B2 Gold Star Am. Waltz
   4) Pro/Am Adult B2 Gold Star Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Gold Star Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B2 Gold Star Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Open Gold Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Open Gold Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B2 Open Gold Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Open Gold Am. Foxtrot
   5) Pro/Am Clsd Schol Adult S Silver Scholarship Smooth
   5) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. V. Waltz
   6) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Foxtrot
   4) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Tango
   5) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Tango
   4) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Rumba
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Bolero
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Mambo
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Swing
   4) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Mambo
   6) Pro/Am Multi-Dance Adult B Bronze Rhythm
   3) Pro/Am Clsd Schol Adult B Bronze Scholarship Rhythm
   4) Pro/Am Multi-Dance Adult S Silver Smooth

05-09-14 - Columbia Star Ball
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Bronze Am. Cha Cha
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult B2 Full Bronze Am. Cha Cha
   1) Pro/Am Adult B2 Full Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B2 Full Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B2 Full Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult B2 Full Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B2 Full Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B2 Full Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B2 Full Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Bronze Am. Cha Cha
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult B3 Full Bronze Am. Cha Cha
   1) Pro/Am Adult B3 Full Bronze Am. Rumba
   2) Pro/Am Adult B3 Full Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B3 Full Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult B3 Full Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B3 Full Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B3 Full Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B3 Full Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B3 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B3 Int. Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B3 Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B3 Full Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B3 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B3 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am (1) Adult 1 Bronze Rhythm
   1) Pro/Am (1) Adult 1 Bronze Rhythm
   1) Pro/Am (1) Adult 1 Silver Smooth
   1) Pro/Am (1) Adult 1 Bronze Scholarship Rhythm
   1) Pro/Am (1) Adult 1 Silver Scholarship Smooth
   1) DanceSport Series C Bronze Rhythm
   1) DanceSport Series C Silver Smooth

07-25-14 - International Grand Ball DanceSport Championships
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Foxtrot
   2) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult B1 Int. Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Waltz
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Tango
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. Foxtrot
   3) Pro/Am Adult B1 Full Silver Am. V. Waltz
   3) Pro/Am Multi-Dance Adult B Silver Smooth
   2) Pro/Am Clsd Schol Adult B Silver Scholarship Smooth
   3) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Waltz
   2) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Int. Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult B2 Full Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Cha Cha
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Rumba
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Bolero
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B1 Pre-Bronze Hustle
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Cha Cha
   5) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Rumba
   4) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Swing
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Bolero
   3) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B1 Int. Bronze Hustle
   4) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Am. Bolero
   3) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult A3 Int. Bronze Hustle
   2) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult A3 Full Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult A3 Full Bronze Hustle
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Cha Cha
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Rumba
   3) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Swing
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Bolero
   2) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Am. Mambo
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze West Coast Swing
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Night Club 2-Step
   1) Pro/Am Adult B1 Full Bronze Hustle
   1) Pro/Am Adult A3 Full Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A3 Full Silver Am. Tango
   2) Pro/Am Adult A3 Full Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A3 Full Silver Am. V. Waltz
   2) Pro/Am Adult A3 Pre-Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A3 Pre-Silver Am. V. Waltz
   1) Pro/Am Adult A3 Int. Silver Am. Waltz
   1) Pro/Am Adult A3 Int. Silver Am. Tango
   1) Pro/Am Adult A3 Int. Silver Am. Foxtrot
   1) Pro/Am Adult A3 Int. Silver Am. V. Waltz
   4) Pro/Am Multi-Dance Adult B Bronze Rhythm
   1) Pro/Am Multi-Dance Adult B Bronze Nightclub
   4) Pro/Am Clsd Schol Adult B Bronze Scholarship Rhythm
   1) DanceSport Series B Bronze Rhythm
   1) DanceSport Series B Silver Smooth

09-11-21 - Kansas City Dance Classic (NQE)
   2) Amateur Senior III Pre-Champ Smooth
   2) Amateur Senior III Championship Smooth
   1) Amateur Senior II Pre-Champ Smooth

11-04-21 - Chicago DanceSport Challenge NQE & S1-5 Nationals
   2) ~USA Dance Championsh Senior III Championship Smooth
   2) ~USA Dance Championsh Senior II Championship Smooth
   1) ~USA Dance Championsh Senior III Pre-Champ Smooth
   1) ~USA Dance Championsh Senior II Pre-Champ Smooth
   1) Amateur Senior III Championship Smooth
   1) Amateur Senior II Championship Smooth
   1) Amateur Senior II Pre-Champ Smooth

04-01-22 - USA DANCE National DanceSport Championships
   3) Amateur Senior III Pre-Champ Smooth
   3) Amateur Senior III Championship Smooth
   3) Amateur Senior II Pre-Champ Smooth

09-10-22 - Kansas City Dance Classic (NQE)
   1) Amateur Senior III Pre-Champ Smooth
   4) Amateur Senior II Championship Rhythm
   2) Amateur Senior III Championship Smooth
   1) Amateur Senior IV Championship Smooth
   3) Amateur Senior III Championship Rhythm
   1) Amateur Senior IV Pre-Champ Smooth

03-17-23 - USA DANCE National DanceSport Championships
   5) Amateur Senior II Championship Smooth
   2) Amateur Senior III Pre-Champ Rhythm
   2) Amateur Senior II Pre-Champ Smooth
   3) Amateur Senior III Championship Nine Dance
   3) Amateur Senior II Championship Nine Dance
   5) Amateur Senior III Championship Rhythm
   2) Amateur Senior II Pre-Champ Rhythm
   3) Amateur Senior III Pre-Champ Smooth
   5) Amateur Senior III Championship Smooth
 
 

O2CM Individual competitor Results Search on AWS

Search: (Spelling must be exact)
First: Last:

Disclaimer:
This historic data is provided by organizers and scrutineers and presented 'as is'.

Please do not request modification of any registration errors.

Be aware that your name may not be unique, and you may see competitions listed that you did not dance. Results will not appear if the name requested does not exactly match entries. Please try different spellings.

If you "double entered" at a competition, only your first "competitor record" results will be displayed.