Islanders Dancesport Challenge 2016
Amateur* Youth* Pre-Champ* Intl. V. Waltz*  Final
Intl. V. Waltz*
 11141517222324 1P
1101111111 71 

 Couples
110Nikita Lylyk, Alexa Podolsky - PA
  
 Judges
11Viktoriya Drubetskaya, Brooklyn, NY
14Vladimir Karpov, Brooklyn NY
15Genadi Kijnyer,
17Steven Mesh,
22Lev Vesnovskiy ,
23Katrina Volgina, Georgia
24Ronen Zinshtein, Dedham, MA