Islanders Dancesport Challenge 2018
Teach/Student Ladies* Pre-Teen Ib* Newcomer* Intl. Jive*  Final
Intl. Jive*
 1213141519 11-21-31-4P
6513113 31 
1721221 252 
1932332 253 
9144444 54 

 Couples
17Allen Glaizer, Isabella Shternberg - NY
19Anastasia Kim, Stephanie Yegorov - New York
65Yanni Glukhovskiy, Olivia Tarbell - NY
91Yevgeniy Lerner, Sasha Arielli - New York
  
 Judges
12Elena Frolova
13Svjatoslav Jushkov
14Mariia Karpova
15Genadi Kijnyer
19Yelena Vesnovskaya

hosted on AWS