Islanders Dancesport Challenge 2019
Amateur* Youth* Championship* Standard*  Final
Waltz
 101720222326283031 11-21-31-4P
278122112231 482 
236311321112 51 
202233233443 273 
199444444324 1294 

Tango
 101720222326283031 11-21-31-4P
278121311131 61 
236212122212 392 
202333233443 173 
199444444324 1294 

Viennese Waltz
 101720222326283031 11-21-31-4P
278131113242 462 
236212231131 471 
202323322323 493 
199444444414 11194 

Foxtrot
 101720222326283031 11-21-31-4P
278122113131 51 
236211321242 372 
202333232323 393 
199444444414 11194 

Quickstep
 101720222326283031 11-21-31-4P
278111112112 71 
236222321231 272 
202343243443 153 
199434434324 1494 

Summary
 WTVFQ Tot.Res
27821211 71
23612122 82
20233333 153
19944444 204

 Couples
199Yanni Glukhovskiy, Julia Seleznyov - NY
202Aliaksandr Rybakou, Madeleine Mravkarov - GA
236Daniel Tikhomirov, Elizabeth Pozniakova - New York
278Vladyslav Avramenko, Anastasiia Tkachuk - Ukraine
  
 Judges
10Nikita Bazev
17Vladimir Karpov
20Igor Nikon
22Patricia M Panebianco
23Natalya Peshkova
26Alex Spencer
28Yelena Vesnovskaya
30Ruslan Wilder
31Ronen Zinshtein

hosted on AWS