Liberty Ball DanceSport Challenge 2019
Mixed Ladies Babies under 6yo Newcomer Intl. Samba  Final
Intl. Samba
 1013141921 11-21-31-41-5P
12433111 31 
19721222 152 
15344333 33 
10612444 12254 
13155555 55 

 Couples
106Oleksandra Vereshchak, Olivia Prus - PA
124Nikita Lylyk, Anna Pashunko - PA
131Kirill Zakirzyanov, Lucy Kobylyanskyy - PA
153Roman Medvid, Olenka Velychko - NJ
197Daniel Zakirzyanov, Emily Shcherbakov - PA
  
 Judges
10Ilya Barmotin
13Genadi Kijnyer
14Slavik Legkovenko
19Ruslan Wilder
21Aya Du