USA DANCE National DanceSport Championships 2015
Amateur Pre-Teen II Silver Latin 
Samba
 10111219293031 11-21-31-41-51-61-71-8P
2205121531 34(5)1 
2861263615 2343 
3523614122 24(6)2 
4682456774 1134(15)6 
5454848843 144 
4407335266 1334(13)5 
2976772487 1122367 
6098587358 113348 

Cha Cha
 10111219293031 11-21-31-41-51-61-71-8P
2202221321 261 
2861182514 342 
3524314172 2343 
4686466233 1344 
5458535655 1155 
4407758888 11378 
2973643766 23366 
6095877447 23367 

Rumba
 10111219293031 11-21-31-41-51-61-71-8P
2206151111 51 
2861262633 1352 
3524325252 343 
4682473425 2354 
5455637746 12356 
4408814374 11245 
2977548587 13357 
6093786868 111348 

Summary
 SCR Tot.Res
220111 31
286322 72
352233 83
468644 144
545456 155
440585 186
297767 207
609878 238

 Couples
220Kirill Budagovskiy, Victoria Shatkovskaya - NY
286Elliot Radov, Sharlet Shilman - NY
297Stamatios Mallas, Jullianne Shternfeld - NY
352Michael Kaczmarski, Veronika Ludwiszewski - NY
440Eugene Kheyfets, Alisa Portnova - NY
468Nick Kuznetsov, Denisse Grijuc - NY
545Eric Kuznetsov, Sarah Kliger - NJ
609Denis Melnichenko, Victoria Simanovich - GA
  
 Judges
10Roberto Albanese
11Fabio Bosco
12Inna Brayer
19Stephen Hadley
29Sylvain Trottier
30Stephen A Uczekaj
31Ronen Zinshtein

hosted on AWS